Stamming

Tilbake til taleflytvansker

Hva er stamming?

Stamming defineres som ufrivillig manglende flyt i språket og ujevn tale. Vanligvis vises stamming som repetisjoner av lyder, stavelser eller ord. Forskere, logopeder og berørte personer er opptatt av å lære mer om hva stamming er, derfor er fagfeltet stadig i endring.

Vanlige kjennetegn

  • Flere gjentagelser av en stavelse eller ord (for eksempel jeg-jeg-jeg eller je-je-jeg)
  • Forlengelse av lyder
  • Fullstendig blokkeringer av lyd eller luft

Trekkene kan opptre hver for seg eller samtidig. De kan også variere over tid hos den enkelte. Stammingen kan oppstå gradvis eller plutselig, og med ulik alvorlighetsgrad. Stamming følges ofte av rykking i kjevene, blunking og ufrivillige bevegelser av hodet eller andre kroppsdeler.

Forekomst

Stamming forekommer i alle aldre, men det er vanligst hos yngre barn. Stamming starter vanligvis når barn er inne i en fase hvor de har rask språkutvikling. Dette er gjerne mellom to- og femårsalder. Man antok tidligere at 4-5% av alle barn stammer i en periode, men nyere studier tyder på at forekomsten er betydelig høyere. Grovt sett kan man anslå at 10% av alle barn opplever stamming i en tidlig fase, med varierende alvorlighetsgrad. Kjønnsfordelingen er lik i barnehagealder, men etter hvert som barnet blir eldre kan man se en klar tendens til at det er flere gutter som fortsetter å stamme.

Ulike typer

Det er vanlig å skille mellom to hovedtyper stamming; utviklingsmessig stamming og ervervet stamming.

Utviklingsmessig stamming

Denne formen oppstår i barnehagealder og er den formen for stamming som er mest utbredt. Utviklingsmessig stamming utgjør mer enn 80% av alle tilfeller med stamming i befolkningen.

Ervervet stamming

Oppstår som regel i voksen alder, og skyldes psykologiske eller nevrologiske årsaker.

Ytre og indre stamming

Man snakker gjerne om ytre og indre stamming.

Ytre stamming

Ytre stamming er det som er hørbart og synbart for andre. Dette er beskrevet under vanlige kjennetegn (lenger opp) og består av symptomene man hører i talen, samt de ulike bevegelsene som kan oppstå samtidig.

Indre stamming

Det vi kaller indre stamming er de vanskene man opplever følelsesmessig. Dette kan for eksempel være talefrykt, unngåelser, angst, skam og dårlig selvtillit.

Tiltak

Når man oppdager at et barn strever med stamming er det viktig å ta tak i det. Tidlig intervensjon er viktig da det kan øke sjansen for at stammingen forsvinner helt eller delvis. Mange barn slutter å stamme naturlig etter hvert, men behandling hos logoped kan være med på å påskynde en naturlig bedring. Hjelp kan likevel oppsøkes når som helst i stemmeutviklingen. Mennesker i alle aldre kan få hjelp til å få et bedre forhold til seg selv og talen sin, og ofte lykkes man med å redusere stammingen også.

Det finnes hjelp

Om du strever med stamming har du rett til å få hjelp. Dette er i hovedsak kommunens ansvar, men om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan du ta kontakt med fastlege og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekker utgifter til behandlingen.