Løpsk tale

Tilbake til taleflytvansker

Hva er løpsk tale?

Løpsk tale er når en person har vanskeligheter med å uttrykke seg klart. Mennesker med løpsk tale opplever ofte at de ikke blir forstått. Dette kommer av at de kan ha vansker med både setningsstruktur og språkbruk. Noen har også problemer med stamming i tillegg. Mange med løpsk tale er ikke klar over hvordan det høres ut når de snakker og det er en av grunnene til at mange ikke oppsøker hjelp på eget initiativ.

Viktige kjennetegn

  • Snakker fort og støtvis, ofte kan tempoet øke utover i ytringen
  • Mange gjentagelser
  • Manglende eller uvanlig bruk av pauser
  • Utelatelse av lyder og stavelser
  • Utydelig tale
  • Mange digresjoner og assosiasjoner
  • Vanskeligheter med å være konsentrert over tid

Årsak

Forskere flest mener at løpsk tale er nevrologisk.

Både forskning og kliniske undersøkelser viser at løpsk tale kan være arvelig og det antas at det er flere gutter enn jenter som sliter med det. Hjerneforskning viser at det er spesifikke områder i hjernen som knyttes til løpsk tale, blant annet områdene som styrer motorisk koordinering. Personer med løpsk tale snakker ofte for fort i forhold til sin evne til å finne ord og formulere setninger. Svenske forskere har foreslått at personer med løpsk tale har for stor grad av dopaminreseptoren D2. Dette kan føre til at hjernen har vanskeligheter med å finne rett balanse for jevn og rytmisk tale.

Hva kan gjøres?

Både pårørende og pedagogisk personale kan hjelpe samtidig som logopedisk behandling foregår, og etter avsluttet behandling.

Behandling hos logoped deles inn i tre faser:

  1. Kartlegging: Identifisere og bli bevisst på kjennetegnene som er mest fremtredende hos hver enkelt person.
  2. Behandling: Rette fokus mot å gjøre talen tydeligere, samt at taletempoet er tilpasser hver enkelt kommunikasjonssituasjon.
  3. Vedlikehold: Jobbe med å vedlikeholde de gode talestrategiene og overføre dem til hverdagslige situasjoner. Dette arbeidet kan vare over lengre tid og for noen, resten av livet.

Det finnes hjelp

Dersom du opplever løpsk tale har du rett til å få hjelp. Dette er i hovedsak kommunens ansvar. Om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan du ta kontakt med fastlege og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Helfo dekker utgifter til behandlingen.