Språk og talevansker

Tilbake til fagområder

Hva er språkvansker?

Betegnelsen språkvansker brukes når barn strever med å tilegne seg språket. De kan ha vansker knyttet til å forstå hva andre sier, uttrykke seg og å bruke språket på den måten man forventer ut fra alder. I Norge deles språkvansker inn i tre hovedgrupper:

  • Ekspressive språkvansker: Vansker med å snakke og uttrykke seg. Språkforståelsen er likevel god.
  • Impressive/reseptive vansker: Vansker med forståelse. I de fleste tilfellene vil barnet også være svakere når det gjelder å uttrykke seg.
  • Artikulasjonsforstyrrelse/fonologiske vansker: Vansker med å uttale språklydene.

Hva er talevansker?

Det finnes også ulike typer talevansker. Talevansker viser seg ved at barnet har vansker med å uttale ord eller lyder, på tross av at språkprosessen fungerer som forventet. Det kan handle om at barnet ikke oppfatter forskjellen på lydene i ord, men barnet kan også ha vanskeligheter med å høre at de selv bruker feil lyd på tross av at det kan peke ut når andre sier feil. Språklydvansker inkluderer:

  • Fonologiske vansker: Evnen til å oppfatte, organisere og manipulere språklyder.
  • Dysartri: Slapp talemotorikk, ofte nevrologisk betinget.
  • Dyspraksi: Vansker med å planlegge tale motorisk sett.
  • Artikulasjonsvansker: Vansker med å finne riktig uttalested eller uttalemåte, uten at meningen i det som sier nødvendigvis påvirkes.
  • Avvik i orofaciale strukturer: For eksempel med leppe-kjeve-ganespalte.

Kjennetegn

Kjennetegn på ekspressive språkvansker:

Barn med ekspressive språkvansker har gjerne lite ordforråd, snakker i ufullstendige setninger, feil gramatikk, bruker ord i sammenhenger de ikke passer inn og/eller vansker med å forstå hva andre sier.

Kjennetegn på impressive språkvansker:

Vansker med å forstå ord og setninger, og å forstå hva andre sier.

Kjennetegn på fonologiske vansker:

Vanskeligheter med å produsere enkeltlyder på riktig måte. De kan også ha vanskeligheter med å legge riktig trykk, styrke og hurtighet på stavelser. Barnet kan forenkle ord på en annen måte enn barn med typisk fonologisk utvikling. Et eksempel på dette er å erstatte /t/ med /k/ slik at «tog» uttales «kog».

Årsaker

Språkvansker kan ha sammenheng med andre utfordringer, for eksempel psykisk eller fysisk utviklingshemming, hørselsvansker eller ervervet skade. I tilfeller hvor språkvanskene kommer uventet og er vedvarende, og de ikke har sammenheng med andre former for utviklingshemming snakker man om spesifikke språkvansker.

Det finnes hjelp

Barn med språk- og talevansker har rett til å få hjelp og oppfølging. Om kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi deg et tilpasset tilbud kan du ta kontakt med fastlege og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Behandlingen dekkes av Helfo.